RPM

rpm –qa |grep -i xxx 查询

rpm -ev xxx卸载

–allmatches 参数: 卸载任何匹配的包

-nodeps 参数,不考虑依赖关系而直接卸载

e.g: # rpm -e  ImageMagick-6.2.8.0-4.el5_1.1  –allmatches –nodeps

 

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注